Dette regelverket er laget for å øke trivselen for brukere av området ved Kleppesjøen.

 

Parkering

 • Det er forbudt å parkere på moloveien og moloen, samt vegen ned til oppdraget ved Hengjo.
 • Stans på moloen kan kun skje ved av og pålessing.
 • Alle båtlagets medlemmer og grunneiere har fri parkering på parkeringsplassen i holmen.
 • Ulovlig parkerte biler blir tauet bort på eiers regning uten varsel.

Bruk av havnebassenget

 • Alle båter over 18’ skal ha rykkdempende fortøyninger.
 • Båter som skader brygger eller andre båter er erstatningspliktige.
 • Flytebryggene må ikke brukes som lekeplass.
 • Det er strengt forbudt å gå om bord i båtene uten eiers tillatelse.
 • Gjestefortøyning kan skje i hht. skilting, eller etter båtlagets anvisning.
 • All annen fortøyning er forbudt uten avtale med grunneierne.
 • Pga. dårlig vannkapasitet, må vannkranen stenges etter bruk.
 • Alle strømkabler skal være av godkjent kvalitet og uten skjøter mellom stikkontakt og båt.
 • Stikkontakt som kobles til el.skapet, skal være av en ”kort” type slik at el.skapet lar seg lukke. Dette er iht. el.forskrifter. Blir annen stikkontakt brukt, blir strømmen frakoblet.
 • All ferdsel med båt må skje med største varsomhet og ihht. skilt på Kleppholmen.
 • Uvettig kjøring kan føre til politianmeldelse.
 • Oppankring i havnebassenget er forbudt (vannslange og fortøyninger på sjøbunn)

Bruk av Kleppholmen

 • Parkering av campingvogner og bobiler skal skje ihht. skilting eller etter henvisning av båtlaget.
 • Alle strømkabler som benyttes skal værer av godkjent type.
 • Brukere av grillplassen skal rydde etter seg og tømme avfallet i container.
 • Det er ikke tillatt å brenne båt uten avtale med båtlaget.
 • Det er ikke tillatt å tømme søppel /trevirke/spillolje i holmen.
 • Ved slipping av båter, skal båteier påse at alt avfall fjernes og plassen ryddes.
 • Slippvogner/bukker plasseres etter båtlagets anvisning.

Forurensning av havneområdet

 • Havneområdet må ikke tilgrises, verken på land eller sjø. Alt søppel tømmes i bosscontainere.
 • Utspyling av septiktank må ikke forekomme i havnebassenget.
 • Fiskeavfall skal ikke dumpes i havnebassenget.